รายละเอียด-ระเบียบชมรม

ระเบียบชมรมผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕


หมวดที่ ๑
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๑   ชมรมนี้มีชื่อว่า “ชมรมผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ใช้อักษรย่อว่า “ชอวศ.มช.” และภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า Senior Club of the Faculty of Engineering, CMU ใช้อักษรย่อว่า “SCEngr.CMU.”

ข้อ ๒   ในระเบียบนี้

คำว่า “ชมรม” ให้หมายความว่า “ชมรมผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

คำว่า“คณะวิศวกรรมศาสตร์” ให้หมายความว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

ข้อ ๓   สำนักงานของชมรม ตั้งอยู่ ณ อาคารวิศวฯรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อ ๔   เครื่องหมายประจำชมรมคือ

ประกอบด้วย

สัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งมีสีเลือดหมู  ที่มีใบไม้สีเขียวโอบอุ้มอยู่เปรียบเสมือน ผู้อาวุโสของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความปรารถนาดีต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์   สังคมและชุมชน


หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์

ข้อ ๕     ชมรมนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
           ๕.๑ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ของสมาชิกชมรม
           ๕.๒ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก              

           ๕.๓ เพื่อส่งเสริมงานจิตอาสาในการช่วยเหลือริเริ่ม สนับสนุน และให้ความร่วมมือแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในด้านการศึกษา การค้นคว้าวิจัย การให้บริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การดูแลสิ่งแวดล้อม และหรือกิจกรรมอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารชมรม เห็นชอบ

            ๕.๔ เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในหมู่สมาชิกตลอดจนถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาสู่ยุวชน และสังคมในวงกว้าง

           ๕.๕ เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์/สาธารณกุศล  และกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ  ในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม ประเทศชาติทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

           ๕.๖ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาผู้สูงอายุของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพ  การพิทักษ์สิทธิ และความมั่นคงในการดำเนินชีวิตตลอดจนสร้างเสริมให้สังคมมีความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุตามปฏิญญาผู้สูงอายุไทย และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุรวมทั้งตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ

          ๕.๗  ชมรมมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง


หมวดที่ ๓
สมาชิกภาพ

ข้อ ๖ สมาชิกชมรมมี ๓ ประเภทคือ

        ๖.๑  สมาชิกสามัญ คือ สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป และปฏิบัติงานอยู่ หรือเคยปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์

        ๖.๒ ภาคีสมาชิก คือ สมาชิกที่มีอายุ ๔๕ – ๕๔ ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์

        ๖.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ สมาชิกที่ชมรมพิจารณาบุคคลที่มีเกียรติเข้ามาเป็นสมาชิกตามมติความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

                   ๖.๓.๑ อาจารย์พิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในอดีตและปัจจุบัน

                   ๖.๓.๒ ศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์

                   ๖.๓.๓ บุคลากรทั่วไปซึ่งทำคุณประโยชน์ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อ ๗ การเป็นสมาชิกของชมรม

        ๗.๑ สมาชิกสามัญและภาคีสมาชิกต้องสมัครเป็นสมาชิก

        ๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้รับเชิญเป็นสมาชิกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารชมรม

        ๗.๓ ภาคีสมาชิกเมื่อมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จะได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิกสามัญโดยอัตโนมัติ

ข้อ ๘ การขาดสมาชิกภาพ

        สมาชิกของชมรมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

        ๘.๑ ตาย

        ๘.๒ ลาออก

        ๘.๓ คณะกรรมการมีมติให้ออกโดยมีเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม


หมวดที่ ๔
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ ๙ สมาชิกชมรมมีสิทธิดังนี้

        ๙.๑ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของชมรม

        ๙.๒ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรม

        ๙.๓ เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดให้มีขึ้น

        ๙.๔ ออกเสียงเลือกตั้ง หรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรม

        ๙.๕ รับข่าวสาร วารสาร สิ่งพิมพ์และบริการอื่นๆของชมรม

        ๙.๖ สิทธิและบริการอื่นที่ชมรมอาจได้รับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ/ หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อ ๑๐ สมาชิกของชมรมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

        ๑๐.๑ ปฏิบัติตามระเบียบของชมรม รวมทั้ง มติ ประกาศของชมรม และของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับชมรม

        ๑๐.๒  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรม และส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

        ๑๐.๓  สร้างเสริมและรักษาชื่อเสียงของชมรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์


หมวดที่ ๕
คณะกรรมการบริหารชมรม

ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารชมรมคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารชมรมผู้อาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์” ได้แก่

           ๑๑.๑ กรรมการต้องมาจากสมาชิกชมรมฯประเภทสมาชิกสามัญ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน และไม่เกิน ๙ คน ที่ได้รับการเสนอชื่อจากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกที่เสนอชื่อทั้งหมด

           ๑๑.๒ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน  ๒ คน ประกอบไปด้วย คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้คณะกรรมการในข้อ ๑๑.๑ เลือกกรรมการที่มาจากข้อ ๑๑.๑ จำนวน ๑ คนเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๑๒ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมีดังนี้
        ๑๒.๑ บริหารงานของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
        ๑๒.๒ เสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        ๑๒.๓ กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของชมรมให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
        ๑๒.๔ พิจารณาออกประกาศ หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศ โดยไม่ขัดแย้งต่อระเบียบฉบับนี้
        ๑๒.๕ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของชมรม ตามปกติอย่างน้อย ๑ ครั้งทุก ๔ เดือน 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารชมรมมีวาระในการบริหารชมรมคราวละ ๒ปี และกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชมรมชุดต่อไปก่อนหมดวาระอย่างน้อย ๓๐ วัน

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุต่อไปนี้
        ๑๔.๑ ออกตามวาระ
        ๑๔.๒ ลาออก
        ๑๔.๓ ตาย

        กรณีที่คณะกรรมการบริหารในข้อ ๑๑.๑พ้นจากตำแหน่งในข้อ ๑๔.๒หรือ ๑๔.๓ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่เลือกสมาชิกชมรมมาดำรงตำแหน่งแทนโดยให้มีวาระการบริหารตามวาระที่เหลือ


หมวดที่ ๖
การประชุมใหญ่

ข้อ ๑๕ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้มีปีละ ๑ ครั้งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีและแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้สมาชิกทราบ และต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด


หมวดที่ ๗
การเงินและพัสดุ

ข้อ ๑๖ รายได้ของชมรมอาจได้มาจาก

๑๖.๑ เงินบริจาคจากสมาชิกชมรม

๑๖.๒ เงินบริจาคจากบุคคลภายนอกโดยผ่านทางคณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๖.๓ เงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆ

๑๖.๔ เงินสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๖.๕ เงินรายได้อื่นๆ

ข้อ ๑๗ การรับเงินทุกครั้งให้เหรัญญิกออกใบเสร็จรับเงิน และการจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีใบสำคัญหรือเอกสารการจ่ายเงินเป็นหลักฐาน

ข้อ ๑๘  ให้จัดทำเอกสารการเงิน การเก็บรักษาเงิน ตามหลักการบัญชี รับ – จ่ายเงิน  และให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้

ข้อ ๑๙  การฝากเงินของชมรมให้ฝากกับธนาคารที่เป็นธนาคารของรัฐตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ

ข้อ ๒๐  การถอนเงินจากธนาคารต้องถอนโดยคณะกรรมการผู้มีอำนาจตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร ซึ่งมีคณะกรรมการ ๓ คน ประกอบด้วย ประธาน  เหรัญญิก และกรรมการที่เหมาะสมอีก ๑ คน

ข้อ ๒๑ ประธานคณะกรรมการมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของชมรมได้ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งจ่ายเงินไม่เกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  หากจะมีการจ่ายเงินเกินกว่านี้ ต้องแจ้งรายละเอียดให้สมาชิกทราบทุกครั้งภายใน ๓๐ วันหลังการอนุมัติ

ข้อ ๒๓ เหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

ข้อ ๒๔ หลักฐานการเงิน การพัสดุ ต้องเก็บไว้ที่สำนักงานเพื่อสะดวกในการใช้และตรวจสอบ

ข้อ ๒๕ ให้ชมรมจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบหลักฐานการเงิน การพัสดุ และรายงานที่ประชุมใหญ่สามัญทุกปี


หมวดที่ ๘
เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๒๖ การอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารชมรม

ข้อ ๒๗ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบชมรม จะกระทำได้โดยที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกชมรมเท่านั้นโดยถือมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม

ข้อ ๒๘ ชมรมอาจยุบเลิกได้ โดยให้คณะกรรมการบริหารชมรมเป็นผู้เสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ของชมรม ทั้งนี้โดยถือมติไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม

ข้อ ๒๙ เมื่อมีการยุบเลิกชมรมด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของชมรมให้เป็นทรัพย์สินของคณะวิศวกรรมศาสตร์


หมวดที่ ๙
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๐ ให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไปที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ถือเป็นสมาชิกชั่วคราวจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารชุดแรก

ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการก่อตั้งชมรมผู้อาวุโส ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมชุดแรกจากสมาชิกชั่วคราวโดยวิธีที่เหมาะสม ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๕


ประกาศ  ณ  วันที่   มีนาคม  ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ  จอมจันทร์ยอง)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประธานกรรมการก่อตั้งชมรมผู้อาวุโส
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่