กรรมการ/สมาชิก

คณะกรรมการบริหารชมรมผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อสมาชิกชมรมผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  
001 รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ   จอมจันทร์ยอง
002 รองศาสตราจารย์ พิชัย บุณยะกาญจน
003 รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
004 นายสอาด บุญสูง
005 นายมานพ สุวรรณคฤหาสน์
006 รองศาสตราจารย์นิคม โชติกานนท์
007 รองศาสตราจารย์คำนึง วัฒนคุณ
008 อาจารย์โกมล ศักดิ์ศรี
009 นายสมหมาย สิงหะชุมพล
010 นายสุบิน ชัยวิศิษฎ์
011 รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ์
012 นายบุญสม พงค์บุญมา
013 นายสนั่น เขียวแก้ว
014 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด สลัดยะนันท์
015 นายปรีชา สรรพศรี
016 นายสัมพันธ์  อริยา
017 นางสมบูรณ์* ทองเมฆ
018 นายเพิ่มศักดิ์ ชาญฤทธิวงศ์
019 นางอัมพร เดียมขุนทด
020 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิขิตอนุรักษ์
021 นายประสิทธ์ ทองเมฆ
022 นายนพ เครื่องนันตา
023 นายประเสริฐ วงค์เทพ
024 นายบุญธรรม  เดชคุณมาก
025 นายชุมพล ชาญณรงค์
026 นางนัทธ์ลัดดา สี่ชัยกุลธรณ์
027 นางสุวรรณา ชวชาติ
028 อาจารย์สำเริง จุลพุ์ปสาสน์
029 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตชัย อนันตเศรษฐ์
030 รองศาสตราจารย์ ประสงค์ อิงสุวรรณ
031 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อินทรังษี
032 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ไชยเทพ
033 นางอุราวรรณ ชาญฤทธิวงศ์
034 นายรักษา* สภานุชาต
035 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ คล่องพานิช
036 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ จอมภักดี
037 ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญหลง
038 รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ธงไชย
039 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชาวุธ จารุตามระ
040 นายทวี* มณีวรรณ
041 นางราตรี เมืองจันทร์
042 นายศรีฑูรย์ ขอดแสงมา
043 นายนิคม เมืองจันทร์
044 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ตัณฑกิตติ
045 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร
046 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพันธ์ ศิริพลับพลา
047 รองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ กาญจนวงศ์
048 รองศาสตราจารย์ตะวัน สุจริตกุล
049 ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิรโรจน์
050 นายเชาวลิต เจริญชัย
051 อาจารย์ ดร.รังสรรค์ อุดมศรี
052 อาจารย์จิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท์
053 นายชวลิต พรหมบุญ
054 รองศาสตราจารย์ อิสรา ธีระวัฒน์สกุล
055 รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล
056 นายสนิท นันธิ
057 นางสุพัตรา สันติภราภพ
058 นายคุณาวุฒิ  เทียมทอง
059 นางจันทร์สม* ศิริมูล
060 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรนันท์ น้อยมณี
061 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์
062 นายอุดม ณ น่าน
063 นายประสิทธิ์ ทิพย์ปัญญา
064 นายสุทัศน์ กาวิละวงค์
065 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ฤทธิ์ปรีดานันท์
066 อาจารย์นิคม ธาตรี
067 อาจารย์เนย์ นิมมานเหมินท์
068 อาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
069 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ สุขวนากุล
070 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์
071 อาจารย์สุรพล ดำรงกิตติกุล
072 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เขมดำรง
073 รองศาสตราจารย์ สมใจ กาญจนวงศ์
075 นายสัมฤทธิ์ บุญมา
076 นายบุญสม ตุ้ยอุ่นเรือน
077 นางสมพร พยัคฆะ
078 นายพรหมมาศ กาวิชัย
079 นางศรีพรรณ วงศ์ดี
080 นายสุทัศน์ ปวงคำ
081 นายจันทร์วัน ศรีวิเศษ
082 นายคงเดช ทองทิพย์
083 นางยุพินพร โนนจุ้ย
084 นางสาวยุพิน บัวคำปัน
085 นางสาวนงเยาว์ สุภาเปี้ย
086 นางสาวกฤษณา จิตรอมร
087 นางมาลา ไชยเทียน

หมายเหตุ * : เสียชีวิต